Wybory do Podlaskiej Izby Rolniczej - 2019

Wybory do walnego zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej.

Izby Rolnicze to rolniczy samorząd zawodowy, działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izby rolniczej, oraz uprawnionymi do głosowania, z mocy prawą są:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku  rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o  podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Członkowie izby rolniczej, czyli podatnicy podatku rolnego muszą być właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Przydatne informacje dotyczące wyborów do Podlaskiej Izby Rolniczej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Dymecka - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-07-01

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-07-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-07-01