Nazwisko i imię

Funkcja
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Skarg, wniosków i Petycji

Zbigniew Mroczkowski

Przewodniczący
 
  Członek
Paweł Jarosiński
Z-ca przewodniczącego
 
Członek
Członek 
Marek Drozdowski
Z-ca przewodniczącego
Członek
Członek
Jan Borawski
Radny
Członek
Członek
Grzegorz Chyliński
Radny
Przewodniczący
Członek
Andrzej Dąbrowski
Radny
Członek
Członek
Elżbieta Klimaszewska
Radna
Członek
Członek
Krzysztof Konopka
Radny
Przewodniczący
Członek
Kamil Kozikowski
Radny
Członek
Członek
Jan Obrycji
Radny
Członek
Członek
Mariusz Płoszkiewicz
Radny
Członek
Członek
Marek Szleszyński
Radny
Przewodniczący
Piotr Tokarzewski
Radny
Przewodniczący
Członek
Antoni Wójcik
Radna
Członek
Wysocki Kazimierz Przemysław
Radny
Członek
Członek
 
KOMPETENCJE

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

 

W jej skład wchodzi 15 radnych.

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

1.                 uchwalanie statutu gminy,

 

2.                 ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 

3.                 powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

 

4.                 uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 

5.                 uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

6.                 uchwalanie programów gospodarczych,

 

7.                 ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

 

8.                 podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 

9.                 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

 

10.             określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

11.             podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

 

12.             podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 

13.             podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 

14.             nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 

15.             stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję rady gminy. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Łochowska - Referat Finansów

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-11-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27