Nazwisko i imię

Funkcja

Komisja Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Spraw
Społeczych

Komisja
Rewizyjna

Klimaszewska Elżbieta

Przewodniczący

 

 

 
Tokarzewski Piotr Z-ca przewodniczącego   Członek  
Mroczkowski Daniel Z-ca przewodniczącego Członek    
Borawski Jan Radny Członek   Członek
Dąbrowski Andrzej Radny Członek   Przewodniczący
Komisji
Jarosiński Paweł Radny

 

  Członek
Konopka Krzysztof Radny Przewodniczący
Komisji
   
Kozicki Jan Radny   Członek  
Mroczkowski Zbigniew Radny Członek   Członek
Obrycki Jan Radny Członek Członek  
Pieniążęk Krzysztof Radny   Członek Członek
Płoszkiewicz Mariusz Radny Członek   Członek
Wejda Janusz Radna Członek   Członek
Wysocka Elżbieta Radna Członek Przewodnicząca Komisji  
Wysocki Kazimierz Przemysław Radny   Członek  
 
KOMPETENCJE

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

 

W jej skład wchodzi 15 radnych.

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

1.                 uchwalanie statutu gminy,

 

2.                 ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 

3.                 powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

 

4.                 uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 

5.                 uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

6.                 uchwalanie programów gospodarczych,

 

7.                 ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

 

8.                 podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 

9.                 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

 

10.             określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

11.             podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

 

12.             podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 

13.             podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 

14.             nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 

15.             stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję rady gminy. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27