Uchwała Rady Nr XXXV/168/05 z dnia 2005-12-30 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015.

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015.
Data wydania 2005-12-30
Numer XXXV/168/05

UCHWAŁA NR XXXV/168/05
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 30 grudnia 2005r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015 .

 

   Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz  z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1487 )     i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143,  z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz.1485 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

   § 1. Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

   § 2. Częścią składową Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Radziłów na rok 2005 uchwalony uchwałą Nr XXII/108/04 Rady Gminy Radziłów dnia 14 grudnia 2004 roku.

 

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08