Uchwała Rady Nr XXVI/159/08 z dnia 2008-12-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-12-29
Numer XXVI/159/08

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę 19.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały                                                                             

§ 2. Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 2


§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów                                      12.348.876,00  zł
- plan wydatków                                      12.836.985,00 zł

§ 4. Deficyt budżetowy  gminy  w kwocie 488.109,00 zł planuje się pokryć pożyczką i kredytem bankowym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05