Uchwała Rady Nr XXIII/117/04 z dnia 2004-12-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wydania 2004-12-29
Numer XXIII/117/04

Uchwała Nr XXIII/117/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł

zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

plan dochodów 8.868.246 zł

plan wydatków 9.140.746 zł

 

 

 

§ 3

 

  1. Dochody budżetowe w kwocie 247.500 zł

przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczek.

  1. Deficyt budżetowy w kwocie 520.000 zł pokryty zostanie:

    • planowanym do zaciągnięcia kredytem lub pożyczką długoterminową

w kwocie 350.000 zł

    • wolnymi środkami 170.000 zł

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Zał. nr 1 do uchwały nr XXIII/117/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 grudnia 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie planu dochodów

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

Plan po zmianach

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

Plan po zmianach

600

60016

2700

10.000

10.000

010

01010

4300

4.200

12.402

 

 

 

 

 

700

70005

4210

5.600

102.750

 

 

 

 

 

 

 

4260

200

1.500

Ogółem:

10.000

 

Ogółem:

10.000

 

 

 

Pozyskaną od Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów remontów nawierzchni drogi w Słuczu przeznacza się na opłacenie za wykonanie lewostronnych wtórników niezbędnych do dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej Łoje - Awissa 4.200 zł oraz pozostałą kwotę 5.800 zł na zakup energii i oleju opałowego do budynku byłej szkoły w Klimaszewnicy w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych i uzyteczności publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28