Uchwała Rady Nr III/13/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Data wydania 2006-12-28
Numer III/13/06

UCHWAŁA Nr III/13/06
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy uchwala się co następuje:

§ 1

Wyznacza się przedstawicieli Gminy Radziłów do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy na okres trwania kadencji Rady Gminy Radziłów w latach 2006-2010 w osobach:

1)      Zbigniew Mordasiewicz

2)      Barbara Kosmaczewska

- w miejsce osób dotychczas reprezentujących Gminę Radziłów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 
 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27