Uchwała Rady Nr XXV/156/08 z dnia 2008-12-22 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Data wydania 2008-12-22
Numer XXV/156/08

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwala się co nastepuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy:
1. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń komunalnych w kwocie 2,00 brutto.
2. za zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 5,00 brutto.
3. za ścieki dowożone wozem asenizacyjnym bezpośrednio na Gminną Oczyszczalnie Ścieków w Radziłowie5,00 brutto za 1 m3.

§ 2. Traci moc uchwała nr XV/85/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2008 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05