Uchwała Rady Nr XXV/152/08 z dnia 2008-12-22 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziłowie

w sprawie w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziłowie
Data wydania 2008-12-22
Numer XXV/152/08

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111)
w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej ( Dz. U. Nr 115 poz.728 ) Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziłowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/87/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie oraz Uchwała Nr XI/68/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05