Uchwała Rady Nr XXII/115/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/115/04
 
 

UCHWAŁA NR XXII/115/04
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia
14 grudnia 2004r.

                                                                                      w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dotyczące:

           prowadzenia robót w pasie drogowym,

           umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

           umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

           zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1.Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

           przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                           1 zł

           przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości                             4 zł

           przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni                6 zł

          2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości                     0,50 zł

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1.Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

           poza obszarem zabudowanym                                                             15 zł

           w obszarze zabudowanym                                                                   20 zł

           na obiekcie mostowym                                                                      150 zł

           przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt 1,2,3.

2.      Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3.      Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy ( wliczając miesiące niepełne ) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

           pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub  usługowego:

- poza terenem zabudowanym                                                                      0,20 zł

- w terenie zabudowanym                                                                             0,20 zł

           pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych  0,10 zł

           pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe                              1,00zł

2. Za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1) za 1m2 powierzchni reklamy                                                                                1,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28