Uchwała Rady Nr XXII/112/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2005 rok

w sprawie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2005 rok
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/112/04

Uchwała Nr XXII/112/04

 

Rady Gminy Radziłów

 

z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2005 rok

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 ) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy na rok 2005 stanowiący załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

 


Załącznik do uchwały Nr XXII/112/04
       Rady Gminy Radziłów
       
z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

 

 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2005 ROK

 

 

 

 

I kwartał 2005 r.

 1. Przyjęcie budżetu gminy na 2005 r.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.:

a)      opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy wystąpienie z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Informacja na temat oświaty na terenie gminy.
 2. Informacja z przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych z pracy za 2004 r.
 4. Inne uchwały zgodne z kompetencją Rady Gminy.

 

II kwartał 2005 r.

 1. Realizacja zadań pomocy społecznej za 2004 r.
 2. Informacja na temat mienia komunalnego będącego własnością gminy.
 3. Omówienie stanu dróg na terenie gminy.
 4. Informacje z przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Inne uchwały zgodne z kompetencją Rady Gminy.

 

III kwartał 2005 r.

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
 2. Sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2004 r.
 3. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej.
 4. Informacja z przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy
 5. Inne uchwały zgodne z kompetencją Rady Gminy.

 

IV kwartał 2005 r.

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2006 r.
 2. Podjęcie uchwał dotyczących opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.
 3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Radziłów na 2006 r.
 4. Przyjęcie planów pracy:

a)      Komisji Rewizyjnej

b)      Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      Komisji Spraw Społecznych

d)      Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28