Uchwała Rady Nr XXII/106/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/106/04
UCHWAŁA Nr XXII/106/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz.1840, Nr 200,poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291/ uchwala się, co następuje:

 

§1
Stawki dzienne opłaty targowej przy sprzedaży artykułów przemysłowych i pochodzenia rolniczego, od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:1. Przy sprzedaży z samochodu osobowego, osobowo-ciężarowego /typu: żuk nysa/ - 13,00
2. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, platformy, naczepy, samochodowej i ciągnikowej - 14,00 zł
3. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 11,00 zł
4. Przy sprzedaży ze stolika - 12,00 zł
5. Przy sprzedaży towarów wyłożonych na placu - 12,00 zł

§2
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży przez pracownika Urzędu Gminy konserwatora hydroforni za pokwitowaniem na blankietach urzędowych
§3
Traci moc uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności /Dz. Urz. W. P. Nr 127, poz. 2409/.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 Przewodniczący Rady

 mgr inż. Aneta MichałowskaNiniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2 dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. L. 187 z 20.07.1999).

 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28