Uchwała Rady Nr II/7/14 z dnia 2014-12-12 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie

w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie
Data wydania 2014-12-12
Numer II/7/14

Uchwała Nr II/7/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Radziłów dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie do taryf obowiązujących od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1) za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 4,22 zł netto + VAT za 1m3 według obowiązujących przepisów.

2) za ścieki dowożone wozem asenizacyjnym bezpośrednio na Gminną Oczyszczalnie Ścieków w Radziłowie w wysokości 4,22 zł netto + VAT za 1 m3 według obowiązujących przepisów.

§ 2. Dopłaty ustalono na podstawie prognozy kosztów eksploatacji i obsługi wodociągu oraz oczyszczalni ścieków na 2015 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17