Uchwała Rady Nr XV/91/07 z dnia 2007-11-30 w sprawie opłaty od posiadania psów.

w sprawie w sprawie opłaty od posiadania psów.
Data wydania 2007-11-30
Numer XV/91/07
 
 

Uchwała Nr XV/91/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada  2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218/ art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 , Nr 251, poz. 1847/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie gminy Radziłów wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 2. Od opłaty zwalnia się:

            posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy;

           od posiadania psów z tytułu posiadania psów będących własnością osób
nie   posiadających gospodarstw rolnych – od jednego psa.

§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został nabyty, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty. Opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 4. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc Uchwała Nr XIII/64/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień w tym podatku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27