Uchwała Rady Nr XIV/83/07 z dnia 2007-11-15 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

w sprawie w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
Data wydania 2007-11-15
Numer XIV/83/07
 
 

UCHWAŁA Nr  XIV/83/07
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 15 listopada 2007 roku

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

 

     Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996r Nr13, poz.261, Nr 106, poz.469, Nr 132, poz.622, z 1997r Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, nr 113, poz.734, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Projekt budżetu przygotowuje Wójt Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Projekt budżetu powinien  być opracowany na podstawie:

- istniejącego stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, wynagrodzeń  
z dniem 1 stycznia roku planowanego,

- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w roku poprzedzającym rok budżetowy,

- przewidywanego na rok budżetowy poziomu inflacji i przewidywanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń,

§ 2. 1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej gminy:

           Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i pracownicy urzędu gminy zobowiązani są do opracowania materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości
i przekazania ich skarbnikowi gminy do 15 października,

           Komisje rady gminy i radni mają prawo składać do Wójta gminy wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego w terminie do dnia 15 października.

2. Materiały planistyczne składane przez jednostki organizacyjne powinny zawierać:

           W zakresie jednostek budżetowych:

        wielkość planowanych dochodów,

        wielkość niezbędnych do prowadzenia działalności wydatków bieżących  
i inwestycyjnych w układzie dział, rozdział, paragraf,

           W zakresie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, instytucji kultury i funduszy celowych:

        wielkość planowanych przychodów,

        wielkość kosztów działalności – wydatków,

        wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy, tam gdzie przepisy prawne
to dopuszczają,

        stan środków obrotowych na początek i koniec roku.

3. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny zawierać szczegółowe kalkulacje i uzasadnienie przyjętych kwot.

§ 3.  Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków, jak również informacji o planowanej dotacji i subwencji z budżetu państwa – skarbnik gminy opracowuje do projektu budżetu zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów gminy,
a także przychodów i wydatków środków specjalnych i funduszy celowych oraz dotacji
dla instytucji kultury.

§ 4. 1. Na podstawie przedłożonych przez skarbnika materiałów Wójt gminy opracowuje:

- projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,

- objaśnienia do projektu uchwały,

- prognozę łączną kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań ,

- informację o stanie mienia komunalnego zawierającą dane o których mowa w art.180 uchwały o finansach publicznych.

2. Opracowany projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniami Wójta Gminy przekazuje:

- Radzie Gminy,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

§ 5. 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

           zestawienie tabelarycznie prognozowanych dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące
i majątkowe,

           zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących
i majątkowych,

           dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

           źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej gminy oraz plan przychodów i rozchodów,

           wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów oraz wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku planowanym i środków na ich realizację,

           plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

           zakres i kwoty dotacji dla instytucji kultury,

           kwoty dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,

           plany przychodów i wydatków funduszy celowych,

           dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

           upoważnienie dla Wójta gminy do zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań gminy.

2. Projekt uchwały budżetowej może również określać:

           postanowienia w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego gminy,

           rezerwę ogólną ustaloną w wysokości do 1%, nie mniejszą niż 0,7% wydatków budżetu gminy i rezerwy celowe do wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych kwoty rezerw ujętych w zestawieniach wydatków

           upoważnienie dla Wójta dokonywania zmian w planie wydatków,

           inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

3. W projekcie uchwały budżetowej określa się dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
w wysokości nie mniejszej niż dochody.

§ 6. Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać:

           Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

           Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

           Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2,
od dnia złożenia poprzedniej informacji,

           Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

           Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 7. 1. Przewodniczący rady gminy niezwłocznie przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu do zaopiniowania stałym komisjom rady.

2. Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia,
na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej.

3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia przewidywanego w projekcie uchwały budżetowej, zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.

4. Opinie komisji przedstawiane są Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię
i przedkłada ją Wójtowi.

§ 8. 1. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedkłada radzie gminy skorygowany projekt budżetu.

2. Nieuwzględnione w projekcie budżetu wnioski oraz wprowadzone autopoprawki Wójta wymagają uzasadnienia.

§ 9. Porządek sesji budżetowej winien zawierać:

           Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,

           Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały oraz prognozie długu,

           Przedstawienie opinii komisji stałych,

           Przedstawieni stanowiska Wójta gminy w sprawie opinii i wniosków komisji,

           Dyskusję nad projektem uchwały budżetowej,

           Głosowanie nad uchwałą budżetową,

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIII/103/2000 Rady Gminy w Radziłowie z dnia
4 października 2000r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27