Uchwała Rady Nr XXI/102/04 z dnia 2004-11-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wydania 2004-11-09
Numer XXI/102/04
Uchwała Nr XXI/102/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 09 listopada 2004r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148/ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                    111.328 zł

2.      Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                                          449 zł

3.      Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                    110.879 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Dokonuje się przeniesień planu wydatków

między działami na kwotę                                                                                      33.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

                               

 

§ 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

                                 plan dochodów                                                                   8.745.881 zł

                                 plan wydatków                                                                   9.018.381 zł

 

§ 4

 

1)      Dochody budżetowe w kwocie                                       247.500 zł

      przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczek.

2)      Deficyt budżetowy w kwocie 520.000 zł pokryty zostanie:

-         planowanym do zaciągnięcia  kredytem lub pożyczką długoterminową

                    w kwocie            350.000 zł

-         wolnymi środkami            170.000 zł

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zał. nr 1 do uchwały nr XXI/102/04

 

Rady Gminy Radziłów

 

z dnia 09 listopada 2004r.

 

 

 

Zwiększenie planu dochodów

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

rozdz.

§

kwota

Plan po zmianach

Dz.

rozdz.

§

kwota

Plan po zmianach

921

92116

6630

36.000

36.000

921

92116

6060

26.800

26.800

 

 

 

 

 

 

 

4300

6.340

11.640

 

 

 

 

 

 

 

4210

2.860

8.860

 

 

 

 

 

Og.

36.000

 

852

85214

2030

6.800

68.614

852

85214

3110

6.800

156.158

 

85214

2010

1.500

89.019

 

85214

3110

1.500

157.658

 

85213

2010

320

4.320

 

85213

4130

320

4.320

 

85295

2030

2.353

14.554

 

85295

3110

2.353

24.402

 

 

2700

2.327

3.275

 

 

3110

2.327

26.729

750

75095

0970

33.500

82.510

750

75095

4010

25.000

127.515

 

 

 

 

 

 

 

4110

2.200

20.918

 

 

 

 

 

 

 

4120

300

3.670

 

 

 

 

 

 

 

4210

6.000

10.220

 

 

 

 

 

Og.

33.500

 

010

01010

0960

25.000

65.000

010

01010

4270

2.500

5.810

 

 

 

 

 

 

 

4430

270

3.270

 

 

 

 

 

 

 

4210

1.230

4.530

 

 

 

 

 

Og.

4.000

 

 

 

 

 

 

400

40002

4010

6.000

70.150

756

75621

0020

800

2.151

 

 

 

 

 

750

75023

0830

1.000

1.700

750

75023

4010

16.800

449.400

700

70005

0470

255

4.755

700

70005

4300

255

17.303

801

80113

0830

1.024

1.024

801

80113

4300

1.024

34.024

750

75023

0970

449

11.740

 

 

 

 

 

Ogółem:

111.328

 

Ogółem:

110.879

 

 

Zmniejszenie planu dochodów: dz. 010 rozdz. 01010 § 6292 – 449 zł

 

 

 

     Powyższe zmiany wprowadza się  na podstawie osiągniętych ponadplanowych dochodów własnych, otrzymanych decyzji o zwiększeniu dotacji oraz zawartych umów.

Wg umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego na tworzenie Gminnego Centrum Informacji otrzymaną kwotę 36.000 zł przeznacza się na realizację projektu zgodnie z zawartymi ustaleniami, obejmują one zakup wyposażenia, szkolenie pracowników do obsługi sprzętu oraz zakup publikacji i materiałów.

     Zwiększenia w dz. 852 – Opieka Społeczna na ogólną kwotę 13.300 zł wprowadza się w wyniku otrzymanych decyzji o zwiększeniu środków na realizację zadań zleconych i własnych: wypłaty świadczeń z pomocy społecznej oraz dożywiania uczniów, w tym środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach – 2.327 zł.

     W wyniku zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników przewiduje się pozyskać środki w kwocie 33.500 zł, które pokryją wydatki zatrudniania.

     Następnie przewiduje się wyższy wpływ w stosunku do planu dochodów własnych z następujących źródeł:

-                     udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji, wodociągu oraz oczyszczalni        pzyzagrodowych 25.000 zł

-                     opłaty za wynajem samochodu służbowego 1.000 zł

-                     udział w podatku dochodowym od osób prawnych 800 zł

-                     opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 255 zł

-                     opłaty za wynajem autobusu szkolnego 1.024 zł

-                     z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych rozdział 75023 o kwotę 449 zł

 

Zmniejszenie planu dochodów:

W związku z odmową zrefundowania przez ARiMR ze środków funduszu SAPARD 14 mb przyłączy wodociągowych wykonanych na zadaniu „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z podłączeniami gospodarstw dla wsi Szyjki” kwota refundacji zostanie pomniejszenia o 449 dot. Dz. 010 rozdz. 01010 § 6292

                        Powyższe dochody przeznaczone będą  na zwiększenie planu wydatków:

-                     bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 4.000 zł zakup materiałów, remonty pomp,      opłaty ekologiczne

-                     w rozdz. 40002 – utrzymanie wodociągów wiejskich o 6.000 zł na wynagrodzenia

-                     w rozdz. 70005 o 255 zł na zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych

-                     rozdz. 75023 – Urzędy Gmin o 16.800 zł na wynagrodzenia

-                     w dziale oświata o 1.024 zł na opłaty biletów miesięcznych dla uczniów.

 Ogólnie przedstawione zmiany zwiększają budżet po stronie dochodów i wydatków o 110.879 zł.

 


 

Zał. nr 2 do uchwały nr XXI/102/04

 
Rady Gminy Radziłów
 
z dnia 09 listopada 2004r.
 

 

Zmniejszenie planu wydatków

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

rozdz.

§

kwota

Plan po zmianach

Dz.

rozdz.

§

kwota

Plan po zmianach

900

90015

4260

14.000

186.000

756

75647

4100

6.600

32.200

 

 

4270

9.000

23.214

 

 

4300

900

7.400

852

85219

4210

1.000

4.130

400

40002

4270

1.600

10.000

 

 

4300

2.000

7.452

 

 

 

 

 

921

92116

4010

5.000

26.400

 

 

4430

950

15.950

926

92605

4210

2.000

1.000

700

70005

4210

5.950

80.150

 

 

 

 

 

750

75023

4210

5.000

59.000

 

 

 

 

 

 

 

4010

10.125

459.525

 

 

 

 

 

 

 

4110

1.630

82.107

 

 

 

 

 

 

 

4120

245

11.445

Ogółem:

33.000

 

Ogółem:

33.000

 

 

    W wyniku dokonanej analizy realizacji planu wydatków stwierdza się, że na niektórych zadaniach pozostają oszczędności w innych brak       .

W wyniku wyłączenia oświetlenia na okres letni pozostają oszczędności ok. 23 tys. Zł.

     W planie wydatków rzeczowych z własnych środków gminy na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3.000 zł przewidz. oszczędności

     Ze względu na zmniejszone w ciągu roku zatrudnienie w bibliotece pozostanie 5.000 zł.

     W planie wydatków na kulturę fizyczną zmniejsza się plan zakupów o 2.000 zł.

     Zwiększenia planu dotyczą:

W dziale 756 – na wypłaty prowizji sołtysom o 6.600 zł ponieważ w ciągu roku zwiększono uchwałą stawki prowizji oraz 900 zł na opłaty za konserwację systemu informatycznego w zakresie podatków.

    Dz. 400 – zwiększenia o 2.550 zł dotyczą opłat za naprawy pomp w hydroforniach oraz na opłaty ekologiczne za pobór wody.

    Dz. 700 – na nieprzewidziany w planie zakup oleju opałowego do ogrzewania adaptowanego pomieszczenia nad budynkiem garażowym kwota 5.950 zł.

     Dz. 750 – zwiększenie o 17.000 zł dotyczy wydatków rzeczowych jak zakup materiałów biurowych (zwiększone wydatki z  powodu obsługi przy wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne) oraz na zakup oleju opałowego. Poza tym na wypłatę wyrównania obligatoryjnego składnika wynagrodzenia   i naliczeń pochodnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28