Uchwała Rady Nr XX/95/04 z dnia 2004-10-28 w sprawie ustalenia „ Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów ”

w sprawie w sprawie ustalenia „ Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów ”
Data wydania 2004-10-28
Numer XX/95/04
 

UCHWAŁA NR XX/95/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia  28 października 2004r.

 

 

        w sprawie ustalenia „ Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów ”.

 

Na podstawie art.49 ust.1 i 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, Nr 137 poz. 1304,z 2004r. Nr 96, poz.959) oraz art.7, ust.1, pkt 8 i art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz 1055 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się „ Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów ”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/43/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 października 2003r. w sprawie ustalenia „ Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Aneta Michałowska

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr XX/95/04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Radziłów
                                                                                                                                                                                                                                                                                             z dnia 28 października 2004r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD NAUCZYCIELOM SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RADZIŁÓW.

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Radziłów, w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 przyznawane są nagrody Wójta oraz nagrody Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasady, iż:

1) 80% funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora.

2) 20% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta.

3.  Rada Gminy może dokonywać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody,    o których mowa w ust. 2. 

4.  Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.

5. Nagrody mogą być przyznawane w dniu 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 2. 1.Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nauczyciel może otrzymać nagrodę co roku.

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 3. 1.Wójt Gminy Radziłów przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.

Z wnioskiem może wystąpić :

 1. w stosunku do nauczyciela, w tym także w stosunku do nauczyciela i pełniących funkcje kierownicze, za wyjątkiem Dyrektora Szkoły – Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna.
 2. w stosunku do Dyrektora Szkoły – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Wniosek o nagrodę Wójta składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

2. Nagroda Wójta Gminy Radziłów może być przyznawana nauczycielowi za:

 1. liczące się w skali Gminy osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej;
 2. podejmowanie nowatorskich działań doskonalących praktykę szkół oraz rozwijających teorię pedagogiczną, opracowanie autorskich programów i publikacji;
 3. udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;
 4. osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;          
 5. doprowadzanie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym;
 6. udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego;
 7. poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków, pochodzących z budżetu oświaty;
 8. przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą;
 9. organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
 10. wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 11. właściwe, godne upowszechniania kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno-obsługowymi;
 12. znaczący udział w pracach na rzecz gminy;
 13. organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w środowisku;
 14. opracowanie i wdrożenie autorskich programów lub form nauczania;
 15. wyróżniające gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkoły;
 16. znaczący wkład w pozyskaniu środków pozabudżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi;
 17. współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami;
 18. inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.

3. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta powinny być złożone w terminie do dnia 30 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. Aktu wręczenia Nagród Wójta Gminy Radziłów dokonuje Wójt, Zastępca Wójta bądź osoba przez niego upoważniona.

§ 4. 1.Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje oraz ustala jej wysokość Dyrektor Szkoły, przy czym wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może przekraczać 80% wysokości nagrody Wójta Gminy Radziłów.

2. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana, jeżeli nauczyciel :

 1. posiada wyróżniające osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce;
 2. stosuje aktywne metody nauczania;
 3. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce;
 4. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach i festiwalach;
 5. angażuje się w sprawy szkoły, organizuje i prowadzi uroczystości szkolne, imprezy kulturalne i sportowe;
 6. zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
 7. podejmuje działania integrujące klasę i aktywizujące uczniów;
 8. troszczy się o dobro ucznia i jego godność osobistą;
 9. systematycznie doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
 10. udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;
 11. aktywnie i systematycznie współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi oraz samorządem lokalnym;
 12. podejmuje działania angażujące rodziców w życie szkoły, rozwija formy  współdziałania szkoły z rodzicami;
 13.   a inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole lub Dyrektorze Szkoły należy przez to rozumieć również placówki oświatowe oraz ich dyrektorów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

 


                                                                                                                                                                                                             Załącznik  do „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów”

 

                                                                                                                                               WNIOSEK O NAGRODĘ

 

 1.            Imię i nazwisko
 2.            Data i miejsce urodzenia
 3.            Wykształcenie
 4.            Stopień awansu zawodowego
 5.            Staż pracy pedagogicznej
 6.            Zajmowane stanowisko
 7.            Nazwa i adres szkoły
 8.            Dodatkowo uzyskane kwalifikacje
 9.            Otrzymane nagrody, rok otrzymania:
 10.            Uzasadnienie wniosku:

 

..................................................

 

Podpis wnioskodawcy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28