Uchwała Rady Nr XX/101/04 z dnia 2004-10-28 w sprawie nadania statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu.

w sprawie w sprawie nadania statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu.
Data wydania 2004-10-28
Numer XX/101/04

Uchwała Nr XX/101/04

 

Rady Gminy Radziłów

 

z dnia 28 października 2004r.

                                                                            w sprawie nadania statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Radziłowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

 

 


 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik do uchwały Nr XX/101/04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Radziłów
                                                                                                                                                                                                                                                                                             z dnia 28 października 2004r.

 

STATUT

 
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1.Komunalny Zakład Budżetowy zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Radziłów, powołaną uchwałą Nr XX/100/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 października 2004r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego.

2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Radziłów.

§ 2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1.Zakład odpłatnie wykonuje zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

2. Zakład może otrzymać z budżetu gminy dotacje określone ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Rozdział II. Zakres działania.

§ 4. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczegolności:

           utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, dróg stanowiących mienie komunalne, przystanków komunikacji zbiorowej,

           utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym hydroforni i wodociągu komunalnego, oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz wysypiska,

           zapewnienie dostawy wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych odprowadzonych do kanalizacji,

           wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji komunalnej,

           wywóz nieczystości stałych,

           utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnych szkół, świetlic wiejskich, obiektów kulturalnych i sportowych oraz innych obiektów stanowiących własność gminy,

           dowożenie dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Rozdział III. Gospodarka finansowa.

§ 5. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

§ 6. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

§ 7. Zakład dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna.

§ 8. Zakładem kieruje jednoosobowo jego Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.

§ 9. Do Kierownika Zakładu należy w szczególności:

           zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu,

           reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

           podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych.

§ 10. Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu, podział zadań, zakresy uprawnień i obowiązków ustali Kierownik Zakładu w regulaminie organizacyjnym, podlegającym zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§ 11. Do wszystkich pracowników Zakładu bez względu na rodzaj i charakter zatrudnienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28