Uchwała Rady Nr XIII/80/07 z dnia 2007-10-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-10-25
Numer XIII/80/07
 

Uchwała Nr XIII/80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                     52.872,00 zł

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Zmniejsza się plan dochodów  o kwotę                                                                 6.890,00 zł

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały                                                            557.982,00 zł

 

§4

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały                                                        412.000,00 zł

 

§5

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów
na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§6

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach

działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem

Nr 5 do niniejszej uchwały                                                                         1.158.110,00 zł

 

 

§7

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów                                                                                          10.449.567,00 

- plan wydatków                                                                                           11.006.347,00 zł

 

 

§8

 

Zmienia się załącznik nr 7 Uchwały nr VIII/27/07 Rady Gminy Radziłów z dnia
29 kwietnia 2007r zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§9

 

Deficyt budżetowy w kwocie 556.780,00 zł planuje się pokryć pożyczką w kwocie 299.900,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 256.880,00 zł.

 

§10

 

Zmienia się załącznik nr 8 Uchwały nr VIII/27/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 kwietnia 2007r zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, dotyczący prognozy kwoty długu
i spłat na rok 2007 i lata następne.

 

§11

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 

 


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII//07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

 

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA

 

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Uwagi:

801

80110

0970

6 890,00

 

750

75011

2010

2 000,00

 

 

75023

0830

33,00

 

 

75095

0970

19 341,00

 

700

70005

0970

358,00

 

852

85295

2030

6 615,00

 

 

85219

0970

120,00

 

900

90003

0960

500,00

 

 

 

0970

280,00

 

600

60016

0970

4 043,00

 

751

75108

2010

12 692,00

 

Razem:

 

 

52 872,00

X

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 1. Zwiększenie dochodów w  dziale 852 – Pomoc Społeczna na kwotę 6.735,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego. na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007r

  Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 83, poz. 35, w kwocie 6.615,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Środki w wysokości 120,00 zł pochodzą z wpłaty na GOPS – zwrot kosztów
z poprzedniego roku.

 1. Zwiększenie dochodów w  dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 12.692,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzonym na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na kwotę 6.890,00 zł następuje w wyniku zmiany klasyfikacji dochodów.
 3. Zwiększenie dochodów w  dziale  700 – Gospodarka Mieszkaniowa na kwotę     358,00 zł następuje w wyniku otrzymania wpłaty za sprzedaż złomu.
 4. Zwiększenie dochodów w  dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na kwotę 780,00 zł następuje w wyniku otrzymania darowizny oraz w związku          z odbiorem folii opakowaniowych z wysypiska śmieci w Radziłowie.
 5. Zwiększenie dochodów w  dziale  600 – Transport i łączność – na kwotę 4.043,00 zł następuje w wyniku otrzymania wpłaty za sprzedaż drewna ze zrywki z przydrożnych pasów drogowych.
 6. Zwiększenie dochodów w  dziale  750 – Administracja Publiczna na kwotę 21.374,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Środki w kwocie 33,00 zł to dochody ze sprzedaży usług, natomiast kwota 19.341,00 zł to wpływy z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za pracowników interwencyjnych
i publicznych.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz     

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2
do Uchwały XIII//07
                  Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

 

 

 

 

DOCHODY – ZMNIEJSZENIA

 

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Uwagi:

801

80195

0970

6 890,00

 

Razem:

 

 

6 890,00

X

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 1. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 6.890,00zł następuje w wyniku zmiany klasyfikacji dochodów.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3
do Uchwały XIII/80/07
             
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

 

 

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Uwagi:

750

75011

4300

1 000,00

 

 

 

4210

1 000,00

 

 

75023

4210

33,00

 

 

 

4300

1 843,00

 

 

75095

4010

15 566,00

 

 

 

4110

3 300,00

 

 

 

4120

475,00

 

852

85295

4210

6 615,00

 

 

85219

4370

120,00

 

751

75108

4170

2 259,00

 

 

 

4110

387,00

 

 

 

4120

56,00

 

 

 

3030

5 940,00

 

 

 

4210

1 430,00

 

 

 

4300

2 492,00

 

 

 

4370

100,00

 

 

 

4410

28,00

 

700

70005

4260

358,00

 

 

 

6050

10 000,00

 

900

90003

4300

780,00

 

 

90015

4270

421 400,00

 

 

 

4300

10 000,00

 

801

80101

6050

72 000,00

 

926

92605

4210

800,00

 

Razem:

 

 

557 982,00

X

 

 

 

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 

 1. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna na kwotę 23.217,00 zł następuje na następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian
  w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na kwotę 2.000,00 zł

Powyższe środki  przeznacza się na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Środki w kwocie 1.876,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu usług pozostałych i zakup materiałów, natomiast kwota 19.341,00 zł przeznaczona zostaje na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych.

 1. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna na kwotę 6.735,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego. na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007r

  Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 83, poz. 35, przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz zakup usług telefonii stacjonarnej.

 1. Zwiększenie wydatków w  dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 12.692,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych
z zarządzonym na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zwiększenie wydatków w  dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa  na kwotę      10,358,00 zł następuje w wyniku potrzeby zwiększenia wydatków  zakupu energii elektrycznej oraz wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów”.
 2. Zwiększenie wydatków w  dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  na kwotę 432.180,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania zakupu pozostałych usług oraz modernizacją i remontem oświetlenia ulicznego.
 3. Zwiększenie wydatków w  dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – na kwotę 800,00 zł następuje w wyniku potrzeby dofinansowania wydatków na zakup materiałów.
 4. Zwiększenie wydatków w  dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 72.000,00 następuje w wyniku potrzeby dofinansowania zadania inwestycyjnego                       p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów”

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4
do Uchwały XIII/80/07
                  
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

 

 

WYDATKI – ZMNIEJSZENIA

 

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Uwagi:

700

70005

6055

161 070,00

 

801

80101

6055

250 930,00

 

Razem:

412 000,00

X

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 

 1. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa na kwotę 161.070,00 zł następuje w celu przystosowania do przyjętego harmonogramu  wykonywania prac termomodernizacyjnych przyjętego do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
 2. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę     250.930,00 zł następuje w celu przystosowania do przyjętego harmonogramu  wykonywania prac termomodernizacyjnych przyjętego do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 5
do Uchwały XIII /80/07
                  Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

 

 

 

 

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

 

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

 

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

700

70005

6056

172 070,00

700

70005

6055

172 070,00

801

80101

6056

939 930,00

801

80101

6055

939 930,00

801

80101

6050

7 000,00

801

80101

4210

7 000,00

900

90015

6050

16 800,00

900

90015

4270

16 800,00

801

80146

4300

5 000,00

700

70005

4300

5 000,00

801

80195

4010

17 310,00

757

75702

8070

10 000,00

 

 

 

 

750

75023

4210

5 000,00

 

 

 

 

852

85219

4210

2 310,00

Razem:

 

 

1 158 110,00

Razem:

 

 

1 158 110,00

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 1. Przeniesienie wydatków w  dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 172.070,00 zł następuje z powodu konieczności zmiany klasyfikacji wydatku.
 2.  Przeniesienie wydatków w  dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 946.930,00 zł następuje z powodu konieczności zmiany klasyfikacji wydatku.
 3. Przeniesienie wydatków w  dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 16.800,00 zł z powodu zmiany klasyfikacji wydatku.
 4. Przeniesienie wydatków w  dziale 801 – Oświata i wychowanie, 757 – Obsługa długu publicznego, 750 – Administracja publiczna, 852 – Pomoc społeczna
  na kwotę 22.310,00 zł następuje w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb
  w zakresie zakupu materiałów oraz obsługi długu.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 6
do Uchwały XIII /80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r.

 

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

 

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gm. Radziłów

978 000   

942 000   

160 000   

782 000   

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

2.

Wykonanie dokumentacji przebudowy ujęcia wodnego w m. Radziłów

630 000   

30 000   

30 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

3.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej

40 000   

40 000   

40 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

4.

Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej na terenie gm. Radziłów

30 000   

30 000   

30 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

5

Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku SP Radziłów oraz Komisariatu Policji

50 000   

50 000   

50 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

6

Wyposażenie wysypiska śmieci w urządzenia towarzyszące

15 600   

15 600   

15 600   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

7

Wykonanie drenaży rozsączających w m. Rydzewo Szlacheckie

60 000   

60 000   

60 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

8

Wykonanie dróg dojazdowych do pól i łąk

183 200   

183 200   

183 200   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

9

Wykonanie uzgodnień dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w m. Łoje Awissa, Klimaszewnica

15 000   

15 000   

15 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

10

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

15 620   

1 898   

1 898   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

11

Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka

7 000   

7 000   

7 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

12

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania otoczenia budynku Urzędu Gminy

12 000   

12 000   

12 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

13

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słuczu

18 000   

18 000   

18 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

14

Budowa boisk wielofunkcyjnych

25 000   

25 000   

25 000   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

15

Regulacja gosp. wodno - ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy

21 944   

21 944   

21 944   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

16

Zakup inwestycyjny - sprzęt ratownictwa drogowego

5 740   

5 740   

5 740   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

17

Modernizacja i remont świetlic wiejskich

490 420   

                     416   

416   

 

 

 

Urząd Gminy Radziłów

 

Ogółem

    2 597 524   

1 457 798   

675 798   

782 000   

 

-     

x

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Załącznikdo Nr 7
Uchwały XIII /80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota w złotych

2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 323 890

1.

Kredyty

§ 952

912 100

2.

Pożyczki

§ 952

299 900

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

111 890

Rozchody ogółem:

 

767 110

1.

Spłaty kredytów

§ 992

554 300

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

212 810

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                               


 

Załącznikdo Nr 8
Uchwały XIII /80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2006

Prognoza

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

2 037 730   

  2 891 920   

2 124 810   

849 900   

499 900   

149 900   

99 900   

49 900   

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

1 595 000   

1 275 620   

1 424 810   

849 900   

499 900   

149 900   

99 900   

49 900   

1.1.1

pożyczek

495 000   

225 620   

312 710   

249 900   

199 900   

149 900   

99 900   

49 900   

1.1.2

kredytów

1 100 000   

1 050 000   

1 112 100   

600 000   

300 000   

-

-

-

1.1.3

obligacji

-     

                    -     

-

-

                      -     

-

-

-

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

38 430   

512 000   

-

-

-

-

-

-

1.2.1

pożyczki

38 430   

299 900   

-

-

-

-

-

-

1.2.2

kredyty,  w tym:

-

212 100   

-

-

-

-

-

-

 

EBOiR

-     

                    -     

-

-

-

-

-

-

1.2.3

obligacje

-     

                    -     

-

-

-

-

-

-

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

404 300   

1 104 300   

700 000   

-

-

-

-

-

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania 

-     

404 300   

700 000   

-

 

-

-

-

1.3.2

Planowane zobowiązania

404 300   

700 000   

-

-

-

 -       

                    -     

                     -     

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

435 670   

829 758   

1 317 684   

385 000   

366 000   

56 245   

53 745   

51 147   

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

357 810   

362 810   

574 910   

350 000   

350 000   

50 000   

50 000   

49 900   

2.1.1

kredytów i pożyczek

357 810   

362 810   

574 910   

350 000   

350 000   

 50 000   

50 000   

49 900   

2.1.2

wykup papierów wartościowych

-     

-

-     

-

                      -     

-

                    -     

                     -     

2.1.3

udzielonych poręczeń

-

             -      

                    -     

-     

                      -     

-

                    -     

                     -     

2.2

Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania

 -   

404 300   

700 000   

-     

                      -     

-     

                    -     

                     -     

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

77 860   

62 648   

42 774   

35 000   

16 000   

6 245   

 3 745   

1 247   

3.

Prognozowane dochody budżetowe

10 269 363   

10 426 183   

10 572 000   

9 690 000   

9930000

10 020 000   

10 110 000   

10 230000   

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

10 392 386   

10 982 963   

9 110 000   

9 340 000   

9 580 000   

9 970 000   

10060 000   

10 180000   

4.1

wydatki bieżące

8 730 525   

9 525 165   

7 260 000   

7 340 000   

 

7 430 000   

7 679 000   

7 948 000   

8 226 000   

4.2

wydatki majątkowe

1 661 861   

1 457 798   

     1 850 000   

   2 000 000   

     

2 150 000   

    

  2 291 000   

   

 2 112 000    

                    1 954 000   

5.

Prognozowany wynik finansowy

-123 023   

-556 780   

1 462 000   

350 000   

350 000   

50 000   

50 000   

50000   

6.

Relacje do dochodów (w %):

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3

16,36

20,38

8,04

5,16

1,51

1,00

0,49

0,00

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3

12,42

13,66

8,04

5,16

1,51

1,00

0,49

0,00

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)

4,24

7,96

12,46

3,97

3,69

0,56

0,53

0,50

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3

4,24

4,08

5,84

3,97

3,69

0,56

0,53

0,50

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27