Uchwała Rady Nr XIII/79/07 z dnia 2007-10-25 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
Data wydania 2007-10-25
Numer XIII/79/07

Uchwała Nr XIII/79/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

 

 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120-3, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 733; z 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383,
z 2003 r nr 113, poz. 1069) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się program gospodarowania  mieszkaniowym zasobem  Gminy Radziłów na lata 2007-2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/79/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007 r.

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007-2011.

 

         Konieczność opracowania wieloletniego programu gospodarowania lokalowym zasobem gminy wynika z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U z 2006 r. nr 31, poz. 266).

           Głównym zadaniem polityki mieszkaniowej gminy jest tworzenie warunków efektywnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych i infrastruktury technicznej oraz takie  modyfikowanie systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
aby otworzyć szansę zaspokajania tych problemów w możliwie najkrótszym czasie.

 

 1. Prognoza dotycząca stanu ilościowego i technicznego zasobów mieszkaniowych Gminy.

 

1)      Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Radziłów przedstawiono w poniższej tabeli:

 

Wyszczególnienie

Stan techniczny

Zły

Średni*

Dobry**

Mieszkania ogółem

3

4

14

Mieszkania socjalne

2

1

-

Mieszkania pozostałe

1

3

-

Mieszkania związane
ze stosunkiem pracy

-

0

14

 

* stan techniczny średni – w najbliższym czasie (2-3 lata) zachodzi potrzeba dokonania niezbędnego remontu (wymiany) co najmniej jednego z elementów wyposażenia lokalu.

** nie zachodzi potrzeba pilnego remontu do następnego przeglądu technicznego obiektów (5 lat)

 

2)      Z zasobu mieszkaniowego gminy wyodrębniono jeden lokal socjalny o pow. 90 mkw w budynku byłej Szkoły Filialnej w Glinkach,( rok budowy 1930) oraz dwa lokale
w budynku byłej szkoły filialnej w Rydzewie Szlacheckim o łącznej powierzchni 180 mkw (rok budowy  1968),

3)      14 mieszkań w budynkach komunalnych, zaliczono do lokali których najem związany jest ze stosunkiem pracy:

 • pięć lokali w budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie oddane do użytku w roku 1994, o łącznej powierzchni 295 mkw,
 • dwa lokale w budynku Szkoły Podstawowej w Karmarzewie, o łącznej powierzchni 93 mkw, wybudowane w roku 1956 .
 • jeden lokal w budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy o pow. 56 mkw, rok budowy 1961
 • trzy lokale w budynku Posterunku Policji wybudowany w roku 1972
 • trzy lokale w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziłowie o łącznej powierzchni 195,12 m2,

 

 

4)      4 mieszkania zaliczono do pozostałych

 • trzy lokale w budynku Ośrodka Zdrowia w Słuczu wybudowany w roku 1972
  o łącznej powierzchni 110 mkw,
 • lokal w budynku byłej szkoły filialnej w Łojach Awissa o łącznej powierzchni 66,86 mkw. rok budowy 1965

5)      W latach 2007 – 2012 nie przewiduje się wzrostu liczby lokali mieszkalnych.

6)      Stan wyposażenia technicznego lokali mieszkalnych przedstawia następująca tabela:

 

 

Wyszczególnienie

Lokale komunalne

socjalne

ze stosunkiem pr.

pozostałe

Liczba mieszkań ogółem

3

14

4

Wyposażone w wodę

1

14

4

Wyposażone w CO

-

14

3

         

*Stan techniczny lokali oraz ich wyposażenia zmieniał się będzie w miarę realizowania planu remontu budynków.

 

 

 1. Zmiany w strukturze wyposażenia technicznego zasobów mieszkaniowych
  w latach 2007 – 2012.

 

1)      Gmina Radziłów będzie kontynuowała podwyższenie stanu technicznego lokali między innymi w związku z rozwojem infrastruktury technicznej.

2)      Zakres dokonywanych zmian w strukturze wyposażenia technicznego oraz
w strukturze zasobów mieszkaniowych dostosowany będzie do zapotrzebowania na lokale socjalne.

3)      W chwili obecnej lokal socjalny nie jest zamieszkały. Przewiduje się że w przypadku zapotrzebowania na lokale socjalne liczba ich będzie sukcesywnie wzrastała.

 

 1. Analiza potrzeb oraz plan remontów wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali.

 

Gmina Radziłów będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali mieszkalnych
i budynków w których się one znajdują w zakresie na jaki pozwalały będą środki finansowe przeznaczone na te cele w budżecie gminy, w kolejności zależnej od stopnia pilności tych remontów.

W latach 2007 – 2012 będą potrzebne między innymi takie prace jak:

 • remont dachu w budynku posterunku Policji,
 • termomodernizacja budynku posterunku Policji
 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie 
 • włączenie lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy do oczyszczalni ścieków,
 • wymiana instalacji elektrycznej, remont instalacji wod. - kan. w lokalu mieszkalnym budynku Szkoły Podstawowej w Kramarzewie,
 • remont lokali mieszkalnych w Rydzewie Szlacheckim i Glinkach i Łojach-Awissa
  a także w Słuczu.

 

 1. Planowana sprzedaż lokali.

 

1)      Gmina Radziłów w latach 2007 – 2012 nie planuje zbycia lokali mieszkalnych, ewentualna sprzedaż lokali, które okażą się zbędne do celów prawidłowego gospodarowania zasobami lokalowymi Gminy odbędzie  się zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Radziłów Nr IX/44/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

2)      W zasobie lokali komunalnych zachodzi potrzeba zwiększenia lokali socjalnych.

 

       5.  Źródła finansowania  gospodarki mieszkaniowej  w poszczególnych latach.

 

Do realizacji zamierzeń przedstawionych w niniejszym opracowaniu potrzebna jest kumulacja środków finansowych z różnych źródeł .

Głównym założeniem powinno być dążenie wytworzenia tzw. obiegu zamkniętego,
co oznacza, że środki uzyskane ze strefy mieszkaniowej powinny być przeznaczane na strefę mieszkaniową. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z czynszów za wynajem lokali. Występującą różnicę pomiędzy dochodami z najmu
a faktycznymi  kosztami bieżącego utrzymania budynków i lokali oraz ich remontów pokrywana będzie z budżetu gminy, ze środków preferencyjnych kredytów i dotacji
z Unii Europejskiej .

Analizując koszty ponoszone na utrzymanie lokali mieszkalnych, oraz wpływy
z czynszów za lokale zamieszkałe przewiduje się, że na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy w latach 2007 – 2012 należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę minimum 2 miliony złotych.

 

     6. Zasady polityki czynszowej.

 

Poważnym problemem zasobów mieszkaniowych gminy jest postępująca
ich dekapitalizacja. Jedną z jej przyczyn jest zaniżony poziom czynszów. Przez wiele
lat normą było ustalanie czynszów na niezmienionym poziomie.

Zaplanowane w poprzednim programie remonty w większości zostały zrealizowane.
W kolejnych budżetach nie przewidywano odpowiednich funduszy, a ponadto ostatnio  występują zaległości w opłacaniu czynszów.

 W najblizszym czasie należy zastosować politykę czynszu ekonomicznego, pokrywającego koszty eksploatacji i remontów budynków. Czynsz ustalany przez Wójta gminy powinien być nadal różnicowany w zależności od standartu mieszkania, przy jednoczesnym wspieraniu rodzin żyjących w niedostatku, dodatkami mieszkaniowymi.

 

Podstawowe zasady polityki czynszowej powinny uwzgledniać następujące czynniki:

 

1.      Wysokość czynszu w zasobach mieszkaniowych powinna być ustalana
na poziomie pozwalającym pokryć koszty bieżącej eksploatacji oraz techniczne, podstawowe  utrzymanie (konserwacja i bieżące remonty). Punktem odniesienia dla kształtowania  wysokości czynszu powinny być relacje kosztów, wydatków
i wpływów.

 

2.      Należy dążyć do tego aby coroczna zwyżka czynszu pokrywała koszty inflacji
i była tak kształtowana aby uwzględniała istotne czynniki mające wpływ
na warunki zamieszkiwania.

3.      W lokalach wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy wójt ustala stawki czynszu  za 1m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia z dnia 31 czerwca 2001 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz.U. Z 2005r Nr 31, poz. 266 zpóźn. zm) oraz ustawy z dnia
15 grudnia 2006r o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 249, poz. 1833).

4.      Zgodnie z art. 9 w.w. Ustawy podwyższenie czynszu nie może być dokonywane  częściej niż co 6 miesięcy.

5.      Obniżenie czynszu może następować tylko na zasadach określonych w art. 7 pkt. 2 – 11 ustawy z dnia 7 lutego 2005 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

7. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład  mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania  mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy.

Podstawy ekonomiczne zarządzania powinno zapewniać się przede wszystkim przez:

         ustalanie stawek czynszowych w sposób umożliwaiający pokrycie poniesionych kosztów bieżących eksploatacji oraz remontów bieżących (konserwacja + naprawy);

         finansowanie z budżetu gminy kosztów remontów kapitalnych i modernizacji.

         wykonanie termomoizolacyjnych budynków komunalnych przy pozyskiwanniu dotacji ze środków unijnych

 

8. Szacunkowa wysokość  wydatków na remonty lokali i budynków wchodzących
w skład  mieszkaniowego zasobu gminy.

 

            W celu poprawienia warunków mieszkaniowych oraz zmniejszenia wydatków ponoszonych na ogrzanie mieszkań niezbedna jest termomodernizacja budynków w których znajdują się lokale mieszkalne.

 

 

 

Szacunkowe zestawienie  kosztów remontów i modernizacji

 

*podane poniżej zadania są jedynie przykładowe, ich realizacja i kolejność w dużej mierze zależy
od środków przeznaczonych na te cele w budżecie gminy oraz pozyskanych środków z funduszy unijnych

 

Rok

Lp

Nazwa zadania

Koszt realizacji

Udział środków gminy

Udział środków unijnych

Uwagi

 

2008

1

 

Remont dachu i wymiana stolarki
w budynku posterunku Policji

 

250  tyś  zł.

 

15 %

 

85 %

 

 

 

2

 

Termomodernizacja  budynku posterunku Policji

 

 

250 tyś zł.

 

15 %

85 %

 

 

 

 

3

Remont budynku w Łoajch Awissa

 

80 tyś. zł.

60 %

 

Inne 40 %

 

4

Termomodernizacja  budynku w Słuczu

 

 

 

20 tyś zł

100 %

 

 

5

Razem koszty

 

 

 

600 tyś zł.

 

 

 

2009

1

 

Termomodernizacja  lokali  w budynku szkoły podstawowewj w Radziłowie

20 tyś zł.

 

100 %

 

 

 

 

 

2

 

Wymiana kanalizacji  sanitarnej w lokalu mieszkalnym w Klimaszewnicy

5 tyś. zł

 

100%

 

 

 

 

 

 

3

Razem koszty

25 tyś zł

 

 

 

 

2010

1

 

 

 

wymiana instalacji elektrycznej, remont instalacji wod. - kan. w lokalu mieszkalnym budynku Szkoły Podstawowej w Kramarzewie.

30 tyś. zł.

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Razem koszty

30 tyś. zł.

 

 

 

 

2011

1

 

Remont lokali mieszkalnych w Rydzewie Szlacheckim

800 tyś zł.

 

15%

 

85 %

 

 

 

 

2

Remont lokali mieszkalnych w Glinkach

500 tyś zł.

15 %

85 %

 

 

3

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu w Klimaszewnicy

15 tyś zł

100 %

 

 

 

4

Razem koszty

1315 tyś zł

 

 

 

 

 

9. Postanowienia końcowe.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym  programie  zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r O ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy  i zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Przewodniczacy Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27