Uchwała Rady Nr XIII/77/07 z dnia 2007-10-25 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. na prefinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego

w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. na prefinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego
Data wydania 2007-10-25
Numer XIII/77/07

Uchwała nr XIII/77/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r.

   w sprawie zaciągnięcia kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. na prefinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zaciągnąć w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży kredytu na prefinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w gminie Radziłów” w kwocie 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) do spłaty
w 2008 roku.

              2. Ustanowić zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Gminy

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27