Uchwała Rady Nr XIII/76/07 z dnia 2007-10-25 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Data wydania 2007-10-25
Numer XIII/76/07

Uchwała nr XIII/76/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

                                                                                                                                                                                          
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się co następuje:

§ 1. Na sfinansowanie zadania „Remont oświetlenia drogowego na terenie gminy Radziłów” postanawia się zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczkę w wysokości 299.900 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) do spłaty w latach 2008-2013.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Radziłów do zawarcia umów pożyczek
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

§ 3. Zabezpieczeniem pożyczek będzie weksel in blanco.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27