Uchwała Rady Nr LII/308/10 z dnia 2010-09-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wydania 2010-09-28
Numer LII/308/10

Uchwała Nr LII/308/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. ”d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.103,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.103,00 zł Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 164.762,00 zł

§6

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-plan dochodów                                         14.854.321,00 zł
z tego :

-bieżące – 11.632.788,00 zł,

- majątkowe – 3.221.533,00 zł

- plan wydatków                                         19.446.099,00 zł
z tego:

- bieżące – 11.560.543,00 zł,

- majątkowe – 7.885.556,00 zł

§9

Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.591.778,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-18

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-01-18

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-18