Uchwała Rady Nr LII/307/10 z dnia 2010-09-28 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów

w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów
Data wydania 2010-09-28
Numer LII/307/10

CHWAŁA NR LII/307/10
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.

Na podstawie art. 14 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zm.) Rada Gminy Radziłów na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165 w części dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszaru zabudowy miejscowości Radziłów” sporządzonego w skali 1 : 2000.

2. Przedmiotem planu są tereny istniejącego i planowanego zainwestowania określone na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały numerami 1, 2, 3 oraz w załączniku nr 2 oznaczonych numerami 4 i 5.

3. Zakres ustaleń planu zgodny będzie z art. 15 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy. 4. Plan sporządzony będzie w skali 1 : 2000.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-18

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-01-18

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-18