Uchwała Rady Nr XXIII/142/08 z dnia 2008-09-18 zmian w budżecie gminy na 2008 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-09-18
Numer XXIII/142/08

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                       33.793,00 zł
Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały                                                      102.793,00 zł

§3
Zmniejsz się plan wydatków o kwotę                                                                  249.917,00 zł
Zgodnie z zał. 3 do niniejszej uchwały

§4
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały                                                                                      486.859,00 zł

§5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów                                           12.165.164,00  zł
- plan wydatków                                                    13.798.004,00 zł

§6
Deficyt  budżetowy gminy  w kwocie 1.632.840,00 zł  planuje się pokryć pożyczką                  i kredytem bankowym.

§7
Zmienia się załącznik przychodów i rozchodów budżetu 2008 r. zgodnie z załącznikiem        Nr 5 do niniejszej uchwały.


§8
Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów           na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§9
Zmienia się załącznik prognozy kwoty długu i spłat zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-13