Uchwała Rady Nr XXIII/140/08 z dnia 2008-09-18 pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu

w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu
Data wydania 2008-09-18
Numer XXIII/140/08

Na podstawie art. 10 ust. 2 i  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 124, poz. 1153, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz zgodnie z art. 175 i w związku z art. 167 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przkazać Powiatowi Grajewskiemu środki finansowe z budżetu Gminy 2008 roku w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie”.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Radziłów a Powiatem Grajewskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-13