Uchwała Rady Nr XLIX/277/10 z dnia 2010-08-16 w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.

Departament 9
w sprawie w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/277/10

UCHWAŁA NR XLIX/277/10 
RADY GMINY RADZIŁÓW 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIV/252/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów, § 12 otrzymuje brzmienie:

,,§ 12 Nauczycielowi przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy:

  1. do 15 uczniów w wysokości 3% miesięcznie najniższego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  2. od 16 do 24 uczniów w wysokości 4% miesięcznie najniższego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3. powyżej 24 uczniów w wysokości 5% miesięcznie najniższego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Powyższ zmiany uzgodniono ze ZNP w Grajewie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów oraz Dyrektorom szkół dla których Gmina Radziłów jest organem prowadzącym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Gądek

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07