Uchwała Rady Nr XXXIII/200/09 z dnia 2009-07-06 w sprawie nadania nazw ulicom

w sprawie w sprawie nadania nazw ulicom
Data wydania 2009-07-06
Numer XXXIII/200/09

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, pow. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.), Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Nowopowstałym ulicom w obrębie ulicy Długiej w Radziłowie określonym
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały nadaje się nazwy: ul. Słoneczna i ul. Pogodna.
§ 2. Wykonanie uchwały Powiarza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-07-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-07-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-07-09