Uchwała Rady Nr X/71/11 z dnia 2011-06-27 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 – 2023

w sprawie w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 – 2023
Data wydania 2011-06-27
Numer X/71/11
UCHWAŁA NR X/71/11
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 – 2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ uchwala się,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 – 2013 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023 zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka  

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-08-24