Uchwała Rady Nr X/70/11 z dnia 2011-06-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Data wydania 2011-06-27
Numer X/70/11
UCHWAŁA NR X/70/11
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 185.800,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 404.875,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.400,00 zł Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.475,00 zł Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 196.758,00 zł

§ 6. Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów 21.015.317,00 zł z tego : a) bieżące – 12.691.878,00 zł, b) majątkowe – 8.323.439,00 zł 2) plan wydatków 25.921.359,00 zł z tego:

a) bieżące – 12.491.315,00 zł,

b) majątkowe – 13.430.044,00 zł

§ 11. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.906.042,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.906.042 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.465.056 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.702.200 zł;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jakubczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-01-17

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-01-17

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-01-17