Uchwała Rady Nr XXXI/194/09 z dnia 2009-06-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Data wydania 2009-06-15
Numer XXXI/194/09

Uchwała Nr XXXI/194/09
Rady Gminy Radziłów
z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                                    11.705,00 zł

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Zmniejsza  się plan dochodów o kwotę                                                                      700,00 zł

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

§3

 

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały                                                               11.705,00 zł

 

§4

 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały                                                                    700,00 zł

 

§5

 

 

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem

Nr 5 do niniejszej uchwały                                                                                        45.502,00 zł

 

§6

 

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na   2009 r.  zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7

 

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.  zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

 

 

§8

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów                                                                                               14.120.136,00  

- plan wydatków                                                                                                17.452.388,00 zł

§9

 

Deficyt budżetowy  gminy  w wysokości 3.332.252,00 zł planuje pokryć się  pożyczką i kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

 

§10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-02