Uchwała Rady Nr XLVI/262/10 z dnia 2010-05-20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013

Departament 9
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013
Data wydania 2010-05-20
Numer XLVI/262/10

 

UCHWAŁA NR XLVI/262/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 20 maja 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 23 kwietnia 2008r. wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik do uchwały, o której mowa wyżej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Edyta Duchnowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-16