Uchwała Rady Nr z dnia 2009-05-14 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Samorządowej w Radziłowie

w sprawie w sprawie nadania Statutu Bibliotece Samorządowej w Radziłowie
Data wydania 2009-05-14

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2006 r.Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Bibliotece Samorządowej w Radziłowie Statut stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 29 maja 2009 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXX/191/09
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 maja 2009 roku

 

Statut Biblioteki Samorządowej w Radziłowie

I Przepisy ogólne

§ 1.  Biblioteka Samorządowa w Radziłowie zwana dalej „Biblioteką” działa
na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2006 r. Nr 220, poz. 1600);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658)

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4) niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka działająca, jako biblioteka publiczna, jest gminną jednostką organizacyjną kultury wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w miejscowości Radziłów, a terenem jej działania jest Gmina Radziłów.

2. Na terenie Gminy Radziłów działają filie Biblioteki w miejscowościach:

1) Słucz,

2) Klimaszewnica.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Radziłów.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Biblioteki oraz owalnej
z nazwą i adresem  Biblioteki w otoku, służącej do stemplowania książek.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 7. Biblioteka służy upowszechnianiu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz propagowaniu wiedzy i rozwoju kultury.

§ 8. 1. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotekami z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej zwłaszcza informowanie
o zbiorach własnych i innych bibliotek, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałalnie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

2. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9. Działalnością Biblioteki kieruje Kierownik Biblioteki, zwany dalej „Kierownikiem”, reprezentuje on Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika zatrudnia
i rozwiązuje z nim stosunek pracy Wójt Gminy Radziłów.

§ 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, pracowników administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik.

§ 11. 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, a także zasady i warunki korzystania z Biblioteki
i jej Filii ustala Kierownik w regulaminie.

§ 14. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 15. 1. Biblioteka może otrzymywać dotacje z budżetu gminy.

2. Biblioteka może pozyskiwać środki finansowe we własnym zakresie w ramach obowiązujących przepisów.

3. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę posiadanymi środkami finansowymi na zasadach określonych
 w rozdziale 3 ustawy, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszego Statutu.

§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na określonych zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie
na cele statutowe Biblioteki.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności.

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-05-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-05-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-05-28