Uchwała Rady Nr XXIX/182/09 z dnia 2009-04-30 w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

w sprawie w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
Data wydania 2009-04-30
Numer XXIX/182/09

Na podstawie  art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292), w związku z art.18 ust.1 i 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uzupełnia się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów o inne formy wychowania przedszkolnego tj. ośrodki przedszkolne działające jako zespoły wychowania przedszkolnego:
1)  Ośrodek Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radziłowie,
2)  Ośrodek Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słuczu,
3) Ośrodek Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kramarzewie.
§ 2. Organizację zespołów wymienionych w § 1 określają załączniki Nr 1-3 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01.09.2009 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz


 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały XXIX//09
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
 

 REGULAMIN ORGANIZACJI ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO W RADZIŁOWIE


§ 1. Zespół Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Radziłowie zwany dalej Zespołem Przedszkolnym działa na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 roku Nr 7, poz. 38 z póź. zm.) oraz niniejszej uchwały.
§ 2. Zespół Przedszkolny prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Radziłowie.
§ 3. Cele i zadania Zespołu Przedszkolnego:
1. Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
3. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwóju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w realizacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym.
4. Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.
5. Zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
6. Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w realizacjach
z rówieśnikami i dorosłymi.
7. Prowadzenie prac opiekuńczo – wychowawczo – dydatktycznych w oparciu o pełną znajomość dziecka i jedo środowisko rodzinne w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
§ 4. 1. Zajęcia prowadzone są w ciągu 4 dni roboczych tygodnia.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
3. Liczba dzieci w oddziałach wynosi od 6 do 15 osób, w uzasadnionych przypadkach może być zwiększona do 20 osób.
4. Usługi świadczone przez Zespół Przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dziecka rodzice ponoszą odpłatność.
§ 5. 1. Do Zespołu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wielku 3- 5 lat z terenu Gminy Radziłów.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców zamieszkałych i pracujących
na terenie Gminy Radziłów.
3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Zespołu Przedszkolnego
po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego z poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego poziom ich rozwoju psycho-fizycznego oraz stanu zdrowia.
§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do Zespołu Przedszkolnego mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psycho-fizycznym;
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) życzliwego, równego traktowania;
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu rożnego rodzajów braków i defektów rozwojowych;
6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
7) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej;
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”;
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;
12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych;
2.  Dzieci uczęszczające do Zespołu Przedszkolnego mają obowiązek:
1) współpracować z nauczycielami w procesie swojego nauczania, wychowania;
2) szanować odrębność każdego kolegi;
3) przestrzegać zasady i formy współżycia ustalonego w zbiorowości przedszkolnej;
4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność;
5) uczestniczyć w pracach porządkowych;
6) przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalnie zwracać się do innych; używać form grzecznościowych;
8) wykonywać polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
9) pomagać słabszym kolegom;
3. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:
1) nie zgłoszenia się po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni;
2) nieusprawiedliwienia nieobecności w przedszkolu trwającej 1 miesiąc.
§ 7. 1. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
2. W zajęciach prowadzonych w Zespołach Przedszkolnych mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców
§ 8.  Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów), którzy zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz drodze powrotnej.
§ 9. Na wniosek rodziców w Zespole Przedszkolnym mogą być prowadzone odpłatne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
§ 10. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii zimowych i wakacji letnich.
§ 11. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawową funkcję Zespołu Przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
2) organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu
o podstawy programowe,
3) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania,
4) współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz


 

Załącznik nr 2
do Uchwały XXIX//09
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO W SŁUCZU

 

§ 1. Zespół Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Słuczu zwany dalej Zespołem Przedszkolnym działa na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodziajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizaowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 roku Nr 7, poz. 38 z póź. zm.) oraz niniejszej uchwały.
§ 2. Zespół Przedszkolny prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Słuczu.
§ 3. Cele i zadania Zespołu Przedszkolnego:
2. Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom.
3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
4. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwóju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w realizacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym.
5. Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.
6. Zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
7. Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w realizacjach
z rówieśnikami i dorosłymi.
8. Prowadzenie prac opiekuńczo – wychowawczo – dydatktycznych w oparciu o pełną znajomość dziecka i jedo środowisko rodzinne w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
§ 4. 1. Zajęcia prowadzone są w ciągu 4 dni roboczych tygodnia.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
3. Liczba dzieci w oddziałach wynosi od 6 do 15 osób, w uzasadnionych przypadkach może być zwiększona do 20 osób.
4. Usługi świadczone przez Zespół Przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dziecka rodzice ponoszą odpłatność.
§ 5. 1. Do Zespołu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wielku 3- 5 lat z terenu Gminy Radziłów.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców zamieszkałych i pracujących
na terenie Gminy Radziłów.
3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Zespołu Przedszkolnego
po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego z poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego poziom ich rozwoju psycho-fizycznego oraz stanu zdrowia.
§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do Zespołu Przedszkolnego mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psycho-fizycznym;
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) życzliwego, równego traktowania;
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu rożnego rodzajów braków i defektów rozwojowych;
6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
7) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej;
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”;
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;
12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych;
3.  Dzieci uczęszczające do Zespołu Przedszkolnego mają obowiązek:
1) współpracować z nauczycielami w procesie swojego nauczania, wychowania;
2) szanować odrębność każdego kolegi;
3) przestrzegać zasady i formy współżycia ustalonego w zbiorowości przedszkolnej;
4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność;
5) uczestniczyć w pracach porządkowych;
6) przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalnie zwracać się do innych; używać form grzecznościowych;
8) wykonywać polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
9) pomagać słabszym kolegom;
4. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:
1) nie zgłoszenia się po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni;
2) nieusprawiedliwienia nieobecności w przedszkolu trwającej 1 miesiąc.
§ 7. 1. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
2. W zajęciach prowadzonych w Zespołach Przedszkolnych mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców
§ 8.  Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów), którzy zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz drodze powrotnej.
§ 9. Na wniosek rodziców w Zespole Przedszkolnym mogą być prowadzone odpłatne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
§ 10. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii zimowych i wakacji letnich.
§ 11. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawową funkcję Zespołu Przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
2) organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu
o podstawy programowe,
3) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania,
4) współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie.


Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz


 

Załącznik nr 3
do Uchwały XXIX//09
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 

 REGULAMIN ORGANIZACJI ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO W KRAMARZEWIE

 

§ 1. Zespół Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie zwany dalej Zespołem Przedszkolnym działa na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodziajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizaowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 roku Nr 7, poz. 38 z póź. zm.) oraz niniejszej uchwały.
§ 2. Zespół Przedszkolny prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Kramarzewie.
§ 3. Cele i zadania Zespołu Przedszkolnego:
2. Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom.
3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
4. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwóju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w realizacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym.
5. Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.
6. Zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
7. Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w realizacjach
z rówieśnikami i dorosłymi.
8. Prowadzenie prac opiekuńczo – wychowawczo – dydatktycznych w oparciu o pełną znajomość dziecka i jedo środowisko rodzinne w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
§ 4. 1. Zajęcia prowadzone są w ciągu 4 dni roboczych tygodnia.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
3. Liczba dzieci w oddziałach wynosi od 6 do 15 osób, w uzasadnionych przypadkach może być zwiększona do 20 osób.
4. Usługi świadczone przez Zespół Przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dziecka rodzice ponoszą odpłatność.
§ 5. 1. Do Zespołu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wielku 3- 5 lat z terenu Gminy Radziłów.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców zamieszkałych i pracujących
na terenie Gminy Radziłów.
3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Zespołu Przedszkolnego
po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego z poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego poziom ich rozwoju psycho-fizycznego oraz stanu zdrowia.
§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do Zespołu Przedszkolnego mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psycho-fizycznym;
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) życzliwego, równego traktowania;
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu rożnego rodzajów braków i defektów rozwojowych;
6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
7) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej;
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”;
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;
12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych;
3.  Dzieci uczęszczające do Zespołu Przedszkolnego mają obowiązek:
1) współpracować z nauczycielami w procesie swojego nauczania, wychowania;
2) szanować odrębność każdego kolegi;
3) przestrzegać zasady i formy współżycia ustalonego w zbiorowości przedszkolnej;
4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność;
5) uczestniczyć w pracach porządkowych;
6) przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalnie zwracać się do innych; używać form grzecznościowych;
8) wykonywać polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
9) pomagać słabszym kolegom;
4. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:
1) nie zgłoszenia się po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni;
2) nieusprawiedliwienia nieobecności w przedszkolu trwającej 1 miesiąc.
§ 7. 1. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
2. W zajęciach prowadzonych w Zespołach Przedszkolnych mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców
§ 8.  Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów), którzy zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz drodze powrotnej.
§ 9. Na wniosek rodziców w Zespole Przedszkolnym mogą być prowadzone odpłatne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
§ 10. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii zimowych i wakacji letnich.
§ 11. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawową funkcję Zespołu Przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
2) organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu
o podstawy programowe,
3) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania,
4) współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-05-07