Uchwała Rady Nr XLIV/252/10 z dnia 2010-04-15 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów

w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów
Data wydania 2010-04-15
Numer XLIV/252/10

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz zasady przyznawania nagród, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół, dla których Gmina Radziłów jest organem prowadzącym.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/247/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-12-05