Uchwała Rady Nr VII/56/11 z dnia 2011-03-24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Data wydania 2011-03-24
Numer VII/56/11

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 24, Nr 127, poz. 54) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz. 558) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2011 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwąły powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z moca obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka 

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-30

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-30