Uchwała Rady Nr VI/49/11 z dnia 2011-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
Data wydania 2011-02-24
Numer VI/49/11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/315/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 a ust. 2 wyrazy „Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie” zastępuje się wyrazami „Zakład Komunalny w Radziłowie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-30

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-04-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-30