Uchwała Rady Nr XXVIII/164/09 z dnia 2009-03-25 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Data wydania 2009-03-25
Numer XXVIII/164/09

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231,  Nr 167, poz. 1372,  z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz.1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, 1225, Nr 220, poz. 1600) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz. 558) uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2009 rok” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwąły powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-06