Uchwała Rady Nr XLIII/243/10 z dnia 2010-03-12 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Radziłów w roku 2010.

Departament 9
w sprawie w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Radziłów w roku 2010.
Data wydania 2010-03-12
Numer XLIII/243/10

UCHWAŁA NR XLIII/243/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Radziłów w roku 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172. poz. 1441 175, poz. 1457, i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz 142), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 zm; z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, z 2006r Nr 144, poz. 1041) Rada Gminy Radziłów uchwała, co następuje:

§ 1. Gmina Radziłów przejmie obowiązek utrzymania w 2010 roku grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Radziłów.

§ 2. Zakres prac i warunki finansowania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Radziłów.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-19