Uchwała Rady Nr VI/51/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Data wydania 2011-02-24
Numer VI/51/11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy uchwala się, co co następuje:

§ 1. Jako dodatkowych przedstawicieli Gminy Radziłów do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy wyznacza się następujące osoby:

1) Panią Marię Jankowską

2) Panią Ewę Jolantę Barżykowską

- w miejsce osób dotychczas reprezentujących Gminę Radziłów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sparwie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka 

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-30

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-30