Uchwała Rady Nr VI/36/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
Data wydania 2011-02-24
Numer VI/36/11

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 220 w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać Powiatowi Grajewskiemu, środki finansowe z budżetu Gminy Radziłów na 2011 r. w wysokości:

1) 224.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiece złotych 00/100) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836 B na odcinku w miejscowości Łoje - Awissa”.

§ 2. 1 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 pkt 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Radziłów na 2011 r.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w odrębnych porozumieniach zawartych pomiędzy Gminą Radziłów a Powiatem Grajewskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała XLIX/281/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka 

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-29

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-29

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-29