Radziłów: Centrum kulturyw Radziłowie
Numer ogłoszenia: 71939 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33119 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Centrum kulturyw Radziłowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Sala konferencyjna z zapleczem i dobudową klatki schodowej a) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe b) stan zerowy: roboty ziemne - 69,63m3; fundamenty - 71,59m2; c) stan surowy nadziemia: ściany nadziemia - 147,63m2; stropy i schody nadziemia - 34,39m2; dach - konstrukcja i pokrycie - 450,93 m2; d) stan wykończeniowy: okna i drzwi - 35,73m2; elewacje - 325,11m2. 2. Sala kulturalno - artystyczna i schody ewakuacyjne a) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe b) stan zerowy: c) roboty ziemne - 31,37m3; d) fundamenty - 40,44m2; e) stan surowy nadziemia: f) ściany nadziemia - 87,59m2; g) stropy i schody nadziemia - 13,44m2; h) dach - konstrukcja i pokrycie - 260,50 m2; i) - stan wykończeniowy: j) okna i drzwi - 3,57m2; k) elewacje - 180,23m2; l) elementy zewnętrzne - opaska z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 14,41m, obrzeża betonowe 29,31m2, posadzka z płytek GRES 10,38m2, okładziny schodów z płytek Gres 4,15m2; m) zagospodarowanie terenu - kostka brukowa betonowa o gr. 6cm 48,32m2, kostka brukowa betonowa o gr. 8cm 452m2, krawężniki betonowe 59,60m, ławki 3 szt., kosze 2 szt., trawniki dywanowe 579m2, sadzenie drzew i krzewów iglastych 21szt. 3. Instalacja hydrantowa a) rurociągi - 72m, szafka hydrantowa komplecie z zaworem hydrantowym, wężem tłocznym, prądownica - 1 szt. 4. Instalacja zewnętrzna wodno - kanalizacyjna a) kanały z rur PVC Ø 200- 30m, studnie rewizyjne - 4 szt., wodociąg z rur PE Ø 100PN-DN63 - 18m, 5. Instalacja centralnego ogrzewania a) rurociągi w instalacjach co stalowe - 682m, b) rurociągi z tworzyw sztucznych - 384m, c) zawór odcinający kątowy - 42szt, d) głowica termostatyczna - 42 szt. e) grzejniki stalowe płytowe - 42 szt. f) szafka podtynkowa z rozdzielaczem - 3 szt. g) zawór regulacji dynamicznej - 12 szt. h) zawór odcinający - 8 szt. i) czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie, izolacja rurociągów, j) płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - 3 m2, k) demontaż..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.26.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 693331,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ