Radziłów: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica - Osowiec w m. Radziłów
Numer ogłoszenia: 363798 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262905 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica - Osowiec w m. Radziłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica - Osowiec w m. Radziłów w km - 35+230 str. lewa , dł. 143 mb km.35+440 - 35+ 814 str. prawa, dł.374 mb. W ramach zadania zostaną wykonane : wjazdy i zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na pow. 253,80 m2 chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na pow. 665,80 m2 zatoki postojowe z kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm na pow.74,75 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139681,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ