Radziłów: Budowa wiaty garażowej.
Numer ogłoszenia: 170845 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127992 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty garażowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty garażowej o wymiarach 26,07m x 8,02m i wysokości 5,48m na 8 stanowisk samochodowych Dane konstrukcyjno-materiałowe: konstrukcja stalowa ; słupy IPE 220 rozstawione co 30 cm malowane farbami antykorozyjnymi blacha trapezowa T 35 o gr.0,7 mm pomiędzy słupami do wysokości 330 cm ławy fundamentowe belka podwali nowa izolacja przeciwwilgociowa pionowa Konstrukcja dachu : rygle stalowe główne IPE 220 i rygle dachowe ściany szczytowej IPE 220 rozstawione co 320 cm, malowane farbami antykorozyjnymi płatwie stalowe zimnogięte Z200x53/48x2 mm, rozstawione co 175 cm, malowane farbami antykorozyjnymi w kolorze szarym RAL 736 Posadzka przemysłowa powierzchnia 206,35 m 2 z betonu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.24.20-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225927,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ