Oferta pracy na stanowisku Referent z dnia 2016-03-09

Stanowisko Referent
Data wydania 2016-03-09

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze   referenta  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 1. Nazwa i adres jednostki :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac 500-lecia 15

19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

       Referent ds. kadr – 1/4 etatu

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie wykształcenia minimum średniego,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 1. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
 1. mile widziany  staż pracy na stanowisku kadrowym  w samorządzie,
 2.  pracowitość , odpowiedzialność, samodzielność,
 3.  dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, prawa pracy, zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników samorządowych,
 5. znajomość obsługi programów kadrowych,
 6. umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów,
 7. umiejętność pracy w zespole i kształtowania stosunków międzyludzkich,
 8. umiejętność redagowania pism.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
 1. bieżące prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników GOPS Radziłów,
 2. przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników GOPS Radziłów,
 3. przygotowywanie i nadzór nad realizacją urlopów pracowników GOPS Radziłów,
 4. rozliczanie czasu pracy, sporządzanie sprawozdań  dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników GOPS Radziłów,
 5. załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz staży,
 6. załatwianie spraw związanych z przejściem na emeryturę pracowników GOPS Radziłów,
 7. prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 8. aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku,
 9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 10. przygotowywanie projektów uchwał z zakresu stanowiska pracy.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

Praca administracyjno-biurowa, na piętrze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.

 Umowa o pracę w wymiarze ¼ etatu.

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 1. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1.  wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys- curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
 6. kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. oświadczenie o niekaralności ,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
 9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw  publicznych,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 2135)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów z dopiskiem       „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr”    w terminie do dnia 22 marca 2016 roku do godz. 1530.

       W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

       Aplikacje, które wpłyną  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

      Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Radziłów  oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Radziłowie , Plac 500- lecia 15, 19-213 Radziłów.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Dymecka

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Data modyfikacji: 2016-04-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-09