Oferta pracy na stanowisku Referent z dnia 2016-03-07

Stanowisko Referent
Data wydania 2016-03-07

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
.

 1. Nazwa i adres jednostki :

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Plac 500-lecia 15
  19-213 Radziłów
   
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:

  Referent – 1 etat
   
 3. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie wykształcenia minimum średniego,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu biurowego i Internetu
  8. znajomość przepisów prawa- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
    
 4. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:
  1. co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej,
  2. pracowitość , odpowiedzialność, samodzielność,
  3. dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność,
  4. umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów,
  5. umiejętność pracy w zespole i kształtowania stosunków międzyludzkich,
  6. umiejętność redagowania pism.
    
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawach o przyznanie świadczeń: świadczenia wychowawczego, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, , jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
  2. udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń:,
  3. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do świadczeń;
  4. rozpatrywanie wniosków i przygotowanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń;
  5. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszenia, umarzania oraz wznawiania postępowania;
  6. prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami w zakresie przygotowania decyzji oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
  7. tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych/rodzinnych
  8. sporządzanie list wypłat świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
  9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.
    
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

  Praca administracyjno-biurowa, wymagająca stałego, bezpośredniego kontaktu z klientami.  W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.
  Umowa o pracę w wymiarze 1 etat.
   
 7. Dodatkowe informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.
   
 8. Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
  6. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o niekaralności,
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Referent”    w terminie do dnia 17 marca 2016 roku do godz. 15:30.

W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Radziłów  oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Radziłowie , Plac 500- lecia 15, 19-213 Radziłów.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Kierownik GOPS

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-07

Data modyfikacji: 2016-03-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-07