Oferta pracy na stanowisku podinspektor ds. księgowości podatkowej z dnia 2010-07-27

Stanowisko podinspektor ds. księgowości podatkowej
Data wydania 2010-07-27

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY RADZIŁÓW
Wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTORA ds. księgowości podatkowej

 

 
 

Liczba lub wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

 

 Wymagania niezbędne:

 1. staż pracy w administracji samorządowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na stanowisku powiązanym z pracą w Urzędzie Gminy.
 2. wykształcenie wyższe,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 4. dokładność, sumienność, systematyczność.
 5. znajomość ustaw niezbędnych na stanowisku pracy, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa

Główne obowiązki:

 1. prowadzenie rachunkowości z zakresu podatków i opłat lokalnych.
 2. czuwanie nad terminową realizacją podatków i opłat lokalnych oraz bezzwłoczne wdrażanie środków egzekucyjnych w stosunku do zalegających
 3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom
 4. rozliczanie udziałów we wpływach z zobowiązań pieniężnych.
 5. prowadzenie kontroli rachunkowej kwestionariuszy wydanych sołtysom.
 6. terminowe rozliczanie sołtysów z inkasa podatków oraz wydanych druków ścisłego zarachowania.
 7. rozliczanie poboru opłaty targowej.
 8. prowadzenie innych spraw związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.
 9. dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych w tym załatwianie spraw związanych udzielaniem ulg, umorzeń, odroczeń i zaniechań poboru tego podatku.
 10. wydawanie zaświadczeń na podstawie dokumentów znajdujących się w księgowości podatkowej.
 11. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez skarbnika gminy lub wójta.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. dyspozycyjność,
 3. samodzielność,
 4. dobra organizacja pracy,
 5. umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys - curriculum vitae
 3. list motywacyjny
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub przedłożone wraz z oryginałem do wglądu)
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności.
 9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności odo czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. oświadczenie dotyczące rejestracji (lub nie) w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą (w zamkniętych kopertach) na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w terminie do: 12.08.2010 r. włącznie do godz. 15.30

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-27

Data modyfikacji: 2010-07-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-27