Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego z dnia 2015-03-12

Stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego
Data wydania 2015-03-12

Wójt Gminy Radziłów
ogłasza nabór na  wolne stanowisko
Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Zakład Komunalny w Radziłowie ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
   
 2. Określenie stanowiska:
  Kierownik Zakładu Komunalnego – pełny etat
   
 3. Wymagania stawiane kandydatowi:
  1.  Wymagania niezbędne:
   a) obywatelstwo polskie,
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) brak skazania za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia,
   e) co najmniej 5 letni staż pracy  lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
   f) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – techniczne, ekonomiczne lub administracyjne.
    
  2. Wymagania dodatkowe:
   a) znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
   b) znajomość obsługi komputera ( Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),
   c) prawo jazdy kat. B,
   d) doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
   e) umiejętność planowania i organizacji  pracy w zespole,
   f) kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.
    
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
  b) Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
  c) Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
  d) Opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z ich wykonania.
  e) Przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
  f) Określanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  g) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy  związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  h) Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
  i) Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
  j) Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.
   
 5. Informacja o warunkach pracy:
  - Zakład Komunalny w Radziłowie nie jest zakładem pracy chronionej,
  - pomieszczenie biurowe Zakładu znajduje się na parterze w Budynku Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych,
   
 6. Wymagane dokumenty:
  a) List motywacyjny.
  b)  Życiorys (CV).
  c)  Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
  d)  Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  e) Kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  f) Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu.
  g) Wypełniony kwestionariusz osobowy.
  h) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  i) Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  j) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
  k) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
  l) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2014 r. poz.1182  ze. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika.
  m) Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe  kwalifikacje i umiejętności , referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
   
 7. Terminy i miejsce składania dokumentacji:

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertachbz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia 23 marca 2015r (włącznie) do godz. 15.45.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Radziłowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.

  Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Łukasz Rutkowski- sekretarz komisji rekrutacyjnej
   
 8. Sprawy organizacyjne:

  Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Radziłów.

  Nabór odbędzie się w II etapach :
    I etap – analiza formalna dokumentów,
    II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl /oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

 

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marta Czerwonka

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-03-12

Data modyfikacji: 2015-03-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-03-12