Oferta pracy na stanowisku Główny Księgowy - umowa na zastępstwo z dnia 2014-02-11

Stanowisko Główny Księgowy - umowa na zastępstwo
Data wydania 2014-02-11

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
Ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy 
UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Stanowisko: Główny Księgowy - umowa na zastępstwo

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości Jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • realizacja zadań w zakresie rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie
 • z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • opracowywanie rocznych planów finansowych Jednostki
 • dbanie o wykonanie budżetu zgodnie z planem
 • opracowywanie rocznych bilansów Jednostki
 • opracowywanie okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen
 • nadzór nad inwentaryzacją majątku Jednostki
 • nadzór i kontrola realizacji środków finansowych
 • kontrola legalności dokumentów finansowych
 • naliczanie płac (m.in. w jednostkach oświatowych)
 • rozliczenia z ZUS i US
 • ewidencja i sprawozdawczość funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Wymagane wykształcenie:

 • wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości oraz co najmniej 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów samorządowych
 • znajomość przepisów podatkowych
 • znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
 • znajomość ewidencji i sprawozdawczości  funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
 • znajomość naliczania płac (m.in. w jednostkach oświatowych)
 • umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołu
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia oraz niekaralność - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania będące dodatkowym atutem:

 • znajomość programu finansowo-księgowego Qwant, programu sprawozdawczego Bestia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV  oraz list motywacyjny
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów   rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania
  w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą
(w zamkniętych kopertach) na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Główny księgowy ds. księgowości budżetowej  - umowa na zastępstwo  w terminie do: 07.03.2014 r. włącznie do godz. 15.30

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 86 273 71 13 Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-02-11

Data modyfikacji: 2014-02-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-02-11