Oferta pracy na stanowisku Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Radziłowie z dnia 2015-10-06

Stanowisko Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Radziłowie
Data wydania 2015-10-06

Wójt Gminy Radziłów
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Biblioteki Samorządowej w Radziłowie
ul. Plac 500- lecia 15 19- 213 Radziłów

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Samorządowej w Radziłowie może przystąpić osoba spełniająca następujące warunki:
  1. Ukończyła studia wyższe,
  2. Posiada przynajmniej 5 lat stażu pracy,
  3. Nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
  4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  5. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j. t.).
 2. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie specjalistyczne w zakresie bibliotekoznawstwa, a także doświadczenie w pracy w bibliotece oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku do spraw działalności kulturalnej oraz znajomość obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych
 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. CV,
  2. List motywacyjny,
  3. Koncepcję funkcjonowania Biblioteki Samorządowej w Radziłowie,
  4. Odpis lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. Odpisy lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji,
  6. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j. t.),
  10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. ze zm.”.
 4. Dokumenty wymienione w pkt. 3 ppkt 4-6 mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ państwowy lub inny podmiot, który w swoich aktach posiada oryginały wymienionych dokumentów lub przez notariusza.
 5. Informacje o warunkach organizacyjno- finansowych Biblioteki Samorządowej w Radziłowie będzie można uzyskać w Urzędu Gminy Radziłów pokój nr 7 od 07 października 2015 r. do 09 listopada 2015 r.
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Radziłowie”, w terminie do dnia 09 listopada 2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500- lecia 14 , 19- 213 Radziłów.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2015 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Dymecka

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-10-07

Data modyfikacji: 2015-11-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-10-07