Regulamin korzystania z sali Centrum Kultury w Radziłowie

 1. Przebywający w pomieszczeniach Centrum Kultury w Radziłowie  zwanych dalej salą Centrum Kultury zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad..
 2. Poprzez użyczenie sali należy rozumieć zgłoszenie przez organizatora woli użytkowania sali oraz potwierdzenie rezerwacji poprzez zgłoszenie tego faktu na piśmie wynajmującemu.
 3. Sala otwierana jest najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 4. Zwrot użytkowanej przez organizatora sali powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia użytkowania sali po czym wynajmujący wraz z organizatorem sprawdzi stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.
 5. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczającego.
 6. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sali odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.
 7. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w tej sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi.
 8. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.
 9. W sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 10. Organizator jest zobowiązany do :
  1. utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia,
  2. usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i itp. po zakończeniu wydarzenia,
  3. posprzątania sali,
  4. pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie w jakim została przekazana.
 11. Niedozwolona jest zmiana wystroju sali, zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji.
 12. Wszelkie prace podejmowane w sali związane z organizacją spotkań (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji spotkania - np. standów i stoisk reklamowych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu.
 13. Wszystkich użytkowników sali zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w budynku.
 14. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący. Należy dbać o przestrzeganie dyscypliny, uczestnicy powinni podporządkować się poleceniom prowadzącego.
 15. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 16. Za rzeczy pozostawione na sali pracownik  nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Kinga Mordasiewicz - Dyrektor Biblioteka Samorządowej w Radziłowie

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-01